Category Archives: Uncategorized

Kommunalt sjølvstyre på ville vegar?

NRK har lagt ein repotasje om nedbygging av natur ut på nettstaden sin som har fått mykje merksemd. Søknadar om bygging av hyttefelt, næringsområde, bustadfelt, vegar og motorvegar – det aller meste ser ut til å verta innvilga av kommunestyre … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nedvekst?

Dersom alle hadde eit like stort forbruk som vi nordmenn, måtte det meir enn tre jordklodar til for å skaffa alt. Det gjev ein peikekepinn på kor mykje me bør redusera forbruket vårt, meiner samfunnsgeografen Tone Smith. Men korleis skal vi få … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Masteroppgave om venstrepopulisme i norsk partipolitikk

Mannen bak oppgava, Martin Uleberg, kallar henne i innleiinga En studie av populistiske ideer i partiprogrammene til de radikale venstreside-partiene i Norge. Han nyttar definisjonar frå gjengs akademisk litteratur som grunnlag for undersøkingane sine. Lenke: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/101067/Venstrepopulisme-i-Norge.pdf?sequence=1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meir om fiskekvotar

Her er endå eit innlegg om fiskekvotar, denne gongen på Nordnorsk Debatt og med to Senterparti-politikarar som avsendarar. Følg lenka! https://www.nordnorskdebatt.no/krav-til-ny-distriktspolitisk-orientert-kvotemelding/o/5-124-281649

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kvotar og kystsamfunn

Torbjørn Trondsen frå Kystens Tankesmie om kva fiskekvotane har å seie for kystsamfunna. http://www.kystenstankesmie.no/video/ Sjå også posten om trålkvotar frå den same kjelda nedanfor her!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Når “marknaden” går amok

Vi har fått store svingingar i prisen på straum i kjølvatnet av at det er lagt kablar til utlandet og marknadsstyring av straumprisen. Dette vert forsvart av dei som vedtok kabellegginga på Stortinget. Kva om vi fekk same slags svingingar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Høgrepopulisme – ein fåre for omstilling til ressursvenleg politikk

Høgrepopulistar kan beskriva klimavenleg politikk som eit trugsmål mot suverenitet, regional identitet og familiverdiar, seier forskarar som ser på tre europeiske parti på ytre høgre fløy. https://www.forskning.no/klimaendringer-klimatiltak-miljopolitikk/populistiske-hoyrepartier-bremser-eus-klimapolitikk/2284008

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sak på Kysten Tankesmie om trålkvotane

“For å sikre mest mulig stabil sysselsetting trodde noen at en moderne trålerflåte kunne sikre stabil råstofftilgang til fiskeindustrien ved å unngå sesongsvingninger. Dette viste seg dessverre ikke å holde stikk.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gule vestar og klimaklemme

Artikkelen det er lenke til nedanfor handlar om dei franske gilets jaunes, eller “gule vestane”, det vil seie vanlege franskmenn som reagerte mot at det vart innført skatt på drivstoff til bilar for å få ned utsleppa av CO2. Det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Korleis skal almenningen og grunnrenta nyttast?

Her er ei lenke til eit innlegg av Einar Eyþórsson, medredaktør av boka “Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente” på Nordnorsk Debatt: https://www.nordnorskdebatt.no/hvorfor-snakker-vi-om-allmenningsressurser-og-grunnrente/o/5-124-273899. Frå ingressen: “Spørsmålet om grunnrente av felles naturressurser eller allmenningsressurser har fått ny aktualitet med diskusjonen om grunnrenteskatt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment