Om denne bloggen

Denne bloggen er laga for å gjera stoff om venstrepopulistisk tenking allment tilgjengeleg.

Ordet “populisme” kling oftast negativt. Men hva om vi skil mellom ein høgrepopulisme, som dyrkar sterke personligheiter og appellerar til framandfrykt, og ein venstrepopulisme, som mobiliserar folk mot økonomisk ulikskap og politisk marginalisering?

Venstrepopulisme handlar om å byggja breie alliansar for å sikra vanlige folk sine interesser mot markedskrefter og ovanfrå-og-ned-politikk. Folkeavstemmingane om EU i 1972 og 1994 var viktige mobiliseringar i Noreg. I dag ser vi til dømes at venstrepopulisme er viktig når dominansen til markedskreftene i energisystemet går ut over familiar og bedrifter. Her møter elitene motstand frå ein brei allianse av organisasjonar, motekspertar og digitale grasrotinitiativ.

Venstrepopulistisk mobilisering er viktig, og vi som står bak denne nettstaden har skrive og redigert ei bok, Venstrepopulisme? JA! som lar deg møta organisasjonar, personar og haldningar som på ulike vis har vore med på å prega denne sida av politikken vår. Det står meir om boka på bloggsidene her.

Biletet øvst syner Ottar Brox med følgesveinar frå PAG i Bergen som feirar sigeren til nei-sida i folkeavstemminga om norsk medlemskap i EEC i 1972. Foto: Vidar Ystad.

Ordet populo, som er brukt i nettadressa, er latin, og opphav til orda populær og populisme.

Grunnforma populus kan bety folket. Men det har fleire tydingar, det er vidtfemnande: Det kan også bety nasjon, stat, offentligheita, folkemengde, følgesveinar, medlemar i eit fellesskap, region, distrikt og hær – alt etter kva samanhang det står i. Når så stammen popul– får kasusendinga -o, tilsvarar det ein norsk preposisjon: populo kan bety til/for/frå/med/i, og verka på orda folket/nasjonen/… , igjen avhengig av samanhangen.

Alt i alt er altså populo eit svært mangetydig ord, men ganske greit som namn på ein populistblogg.