Kommunalt sjølvstyre på ville vegar?

NRK har lagt ein repotasje om nedbygging av natur ut på nettstaden sin som har fått mykje merksemd. Søknadar om bygging av hyttefelt, næringsområde, bustadfelt, vegar og motorvegar – det aller meste ser ut til å verta innvilga av kommunestyre som ser meir verde i arbeidsplassar og skatteinntekter enn i å ta vare på naturen.

Er omsynet til naturen så viktig at det må sterkare lut til – meir sentral styring med kva som vert tillete og ikkje, og strengare vurderingar før bulldoserane vert slepte laus – for å berge det som er att av hundremeterskogar, av turterreng, av myr og skog som bind CO2, og av verdfulle biotopar?

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/nrk-avslorer_-44.000-inngrep-i-norsk-natur-pa-fem-ar-1.16573560

Ikkje uventa slår bølgjene frå denne artikkelen inn i Stortinget.

https://www.nrk.no/dokumentar/sv-og-mdg-foreslar-massivt-byggeforbud_-vil-forby-inngrep-i-verdifull-natur-1.16711423

Her er meir om mekanismane bak inngrepa i naturområde og på dyrka mark. Og: professor Gro Sandkjær Hansen på OsloMet held fram utbygginga som skjer på “grå område” i Oslo som eit eksempel til etterfølgjing. I denne byen er markagrensene heilage, og utbygging skjer på “grå område”, det vil seie stader der det før har stått uttjente industribygg eller liknande.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/slik-kan-vi-stanse-nedbyggingen-av-norsk-natur-1.16687202

Så har også klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen meldt seg på debatten – eller skulle eg sagt “kome på banen”?

“Vi trenger mål, verktøy og systemer for en areal- og naturpositiv samfunnsutvikling”, seier han mellom anna.

https://www.nrk.no/ytring/naturen-setter-rammen-for-menneskelig-utvikling-1.16713348

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nedvekst?

Dersom alle hadde eit like stort forbruk som vi nordmenn, måtte det meir enn tre jordklodar til for å skaffa alt. Det gjev ein peikekepinn på kor mykje me bør redusera forbruket vårt, meiner samfunnsgeografen Tone Smith.

Men korleis skal vi få til det, og unngå små og store katastrofar på grunn av ressursmangel, utan at folk vert råka av det på måtar dei vil reagera mot? Det er det ikkje funne gode svar på. Men leitinga etter det som på engelsk vert kalla “degrowth”, eller “nedvekst” om du vil, har blitt til ei rørsle der folk som Smith prøver å finna ut av korleis ein kan gå fram.

Dette kan du lesa meir om dersom du følgjer denne lenka.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Masteroppgave om venstrepopulisme i norsk partipolitikk

Mannen bak oppgava, Martin Uleberg, kallar henne i innleiinga En studie av populistiske ideer i partiprogrammene til de radikale venstreside-partiene i Norge. Han nyttar definisjonar frå gjengs akademisk litteratur som grunnlag for undersøkingane sine. Lenke:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/101067/Venstrepopulisme-i-Norge.pdf?sequence=1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meir om fiskekvotar

Her er endå eit innlegg om fiskekvotar, denne gongen på Nordnorsk Debatt og med to Senterparti-politikarar som avsendarar. Følg lenka!

https://www.nordnorskdebatt.no/krav-til-ny-distriktspolitisk-orientert-kvotemelding/o/5-124-281649

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kvotar og kystsamfunn

Torbjørn Trondsen frå Kystens Tankesmie om kva fiskekvotane har å seie for kystsamfunna.

http://www.kystenstankesmie.no/video/

Sjå også posten om trålkvotar frå den same kjelda nedanfor her!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Når “marknaden” går amok

Vi har fått store svingingar i prisen på straum i kjølvatnet av at det er lagt kablar til utlandet og marknadsstyring av straumprisen. Dette vert forsvart av dei som vedtok kabellegginga på Stortinget. Kva om vi fekk same slags svingingar på andre varer og tenester også, som vatn og søpletømming?

Nils Aarsæther har sitt å seie om slikt i den artikkelen i Nordlys som det er lenke til nedanfor.

https://www.nordnorskdebatt.no/tankar-om-markedspris-og-politikk-i-morketida/o/5-124-280222

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Høgrepopulisme – ein fåre for omstilling til ressursvenleg politikk

Høgrepopulistar kan beskriva klimavenleg politikk som eit trugsmål mot suverenitet, regional identitet og familiverdiar, seier forskarar som ser på tre europeiske parti på ytre høgre fløy.

https://www.forskning.no/klimaendringer-klimatiltak-miljopolitikk/populistiske-hoyrepartier-bremser-eus-klimapolitikk/2284008

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sak på Kysten Tankesmie om trålkvotane

“For å sikre mest mulig stabil sysselsetting trodde noen at en moderne trålerflåte kunne sikre stabil råstofftilgang til fiskeindustrien ved å unngå sesongsvingninger. Dette viste seg dessverre ikke å holde stikk.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gule vestar og klimaklemme

Artikkelen det er lenke til nedanfor handlar om dei franske gilets jaunes, eller “gule vestane”, det vil seie vanlege franskmenn som reagerte mot at det vart innført skatt på drivstoff til bilar for å få ned utsleppa av CO2.

Det ligg ei stor politisk klemme på lur her: Om prisane på slikt som mat, som folk flest treng, stig som følgje av klimaendringar, og klimaendringane kjem som følgje av CO2-utsleppa frå bilane til folk flest, så vert jo resultatet at folk flest, vanlege folk, får svi. Og det uansett om det kjem avgiftsauke eller ikkje – det er berre tidspunktet for når folk vert råka som er ulikt. Vil vi kjøra med dieselbil nå, og få matmangel om 50 år, eller korleis er det?

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/17/five-years-gilets-jaunes-class-climate-ulez-london-heat-pumps-germany

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Korleis skal almenningen og grunnrenta nyttast?

Her er ei lenke til eit innlegg av Einar Eyþórsson, medredaktør av boka “Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente” på Nordnorsk Debatt: https://www.nordnorskdebatt.no/hvorfor-snakker-vi-om-allmenningsressurser-og-grunnrente/o/5-124-273899. Frå ingressen:

Spørsmålet om grunnrente av felles naturressurser eller allmenningsressurser har fått ny aktualitet med diskusjonen om grunnrenteskatt i havbruksnæringa. Havbruksnæringa har i de senere år innkassert en enorm grunnrente fra bruk (og forbruk) av en felleseid ressurs; de norske fjordene.

Posted in Uncategorized | Leave a comment